۰%

مرکز آموزشی روستای علی‌آباد
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۰%

مرکز آموزشی روستای دولت‌آباد
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

۰%

سالن توانمند سازی زندان کرمان
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

۰%

مدارس زاهدان چابهار
 • ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

۰%

مدارس زاهدان دلگان
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز

۱%

ساخت مدرسه روستای جنگل­آباد
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷۰۷,۷۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۵%

احداث یک باب زمین چمن ورزشی
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۵۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۳%

سالن چندمنظوره آموزشی
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۷۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۱%

مرکز آموزشی روستای چناران اسفندقه
 • ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱,۷۰۰,۵۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۱%

احداث سالن ورزشی چندمنظوره
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده

۱%

مرکز آموزشی روستای سیرجا
 • ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ مورد نیاز
 • ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ حمایت شده