021-88041339 info@yascharity.ir

داوطلب

به افراد نیازمند کمک کنید

داوطلب

داوطلب شوید

در مسیر پیش رو بنیاد نیکو کاری یاس فاطمی انبی (ص) بیش از همیشه به حمایت شما عزیزان نیاز دارد، در صورت علاقه به کمک فرم زیر را پر نمنایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.