شماره حساب یاس برای واریزی وجه به صورت کارت به کارت یا از شعبه برای عزیزان خیر 

شماره حساب یاس :  ۱۱۰۹۹۵۵۵۹۵۵۹۱

شماره کارت یاس:  ۵۰۵۴۱۶۷۰۰۰۱۴۳۶۲۹

در کار خیر شریک باشید

  • ۰۳۸۰۰۰۰۰
  • name@yourdomain.com
  • ایران- شهرکرد
  • ۰۳۸۰۰۰۰۰
  • ایران- شهرکرد
  • name@yourdomain.com
  • ۰۳۸۰۰۰۰۰
  • name@yourdomain.com
  • ایران- شهرکرد