افتتاح قلک بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی با حضور مدیرعامل محترم بانک آقای خواجه حسنی و مدیر عامل خیریه یاس آقای فرخی ومدیران ارشد بانک و شرکت های گروه مالی گردشگری