بایگانی دسته بندی برای غذا

تأمیـن نیازهـای معیشـتی

تأمیـن نیازهـای معیشـتی

تأمیـن نیازهـای معیشـتی اقشـار کـم­برخـوردار مناطـق محـروم تأمیـن نیازهـای معیشـتی اقشـار کـم­برخـوردار مناطـق محـروم،( بخش زهکلوت شهرستان رودبار جنوب کرمان ) وتوزیـع اقـلام خوراکی بـه ارزش تقریبـی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان .