021-88041339 info@yascharity.ir

مجتمع چندمنظوره شماره چهار کیمیای دانش

*چاله مورت بخش احمدی -شهرستان حاجی ­آباد

 مجتمع چندمنظوره فرهنگی ورزشی شماره چهار کیمیای دانش

عـدم وجـود امکانـات فرهنگی و ورزشـی در مناطـق محـروم بـرای اسـتفاده بهینـه از اوقـات فراغـت باعـث شـده تـا عمـلاً امـکان فعالیت ورزشی و تفریح از جوانان ایـن مناطـق سلب و آسیب­های گوناگونی را موجب شود. درک همیـن نیـاز عمده سبب آن شـد در راسـتای تقویـت امکانـات فرهنگی­­ورزشـی و ایجـاد زمینـه نشـاط میـان جوانـان دریکی از دورافتاده­ترین مناطــق کشــور ازلحاظ ارتباطی، احـداث سـالن چندمنظوره فرهنگی ورزشـی یاس کیمیای دانش در دسـتور کار قـرار گیـرد. این سالن چندمنظوره با مساحت ۷۰۰ مترمربع در یکی از مناطق محروم‌ و دورافتاده استان هرمزگان؛ چاله­مورت بخش احمدی شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد. ایجاد زمینه شور و نشاط در بین جوانان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در این منطقه از اهداف مهم گروه مالی گردشگری و بنیاد نیکوکاری یاس برای احداث این مجتمع بوده است. طراحی این سالن به‌گونه‌ای است که قابلیت بهره‌برداری فرهنگی، مذهبی، و ورزشی را دارا بوده و خوشبختانه از زمان بهره‌برداری شور و نشاط بسیاری را در بین جوانان منطقه ایجاد کرده و در هر سال مکانی برای برگزاری مسابقات دانش آموزی و آزاد می باشد. کلنگ­زنی این مرکز در تاریـخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در زمینی به مسـاحت ۷۰۰ مترمربع انجام شد و در آبـان مـاه ۱۳۹۵ مـورد بهره‌برداری قـرار گرفـت.