021-88041339 info@yascharity.ir

احداث ۵ باب واحد اموزشی

یکی دیگر از اهداف موسسه فعالیت های آموزشی می باشد.کمبـود فضاهـای آموزشـی در مناطـق کم توسعه‌یافته، ازجمله مشـکلات مهـم نظام آموزشی کشور است. این بنیاد در این راستا به بیش از ۲۰ باب واحد آموزشی در مناطق محروم کشور (استان هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان) با مشارکت اداره نوسازی کل کشور اقدام نموده است و در حال حاضر در حال احداث ۵ باب واحد اموزشی دیگر (در سه شهرستان حاجی آباد هرمزگان، دلگان و چابهار استان سیستان و بلوچستان) به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان مییاشد.